time

00/06/07

Crypto می تواند عواقب مالی مردم افغانستان را کاهش دهد

article-img

به گفته نویسنده K. L. Toth ، "یکی از بزرگترین تراژدی های زندگی این است که حس خود را از دست داده و نسخه ای را که دیگران انتظار دارند بپذیریم." برای مردم افغانستان - تقریباً 40 میلیون نفر از آنها - از دست دادن خود و همچنین از دست دادن جان ، به یک واقعیت وحشیانه تبدیل شده است. با کنترل طالبان ، اکنون هرج و مرج حاکم است. با تعطیلی مشاغل ، ده ها هزار نفر به شدت در تلاش هستند تا از کشور فرار کنند. علاوه بر این ، با سقوط نظام سیاسی ، نظام مالی نیز سقوط می کند.